POWRÓT

Iniekcje w budownictwie

Iniekcje w budownictwie

 • twardo-elastyczne uszczelnienia i wypełnienia rys, pęknięć, styków i przerw roboczych w budownictwie ogólnym i podziemnym w warunkach suchych, pod działaniem wody oraz wody pod ciśnieniem,
 • scalanie i wzmacnianie szczelin i pęknięć konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie przepon w konstrukcjach murowych,
 • uszczelnienia dylatacji, szczelin dylatacyjnych, połączeń konstrukcji,
 • uszczelnienia ścian szczelinowych, ścianek szczelnych i palisad przed naporem wody gruntowej,
 • uszczelnienia iniekcje pęknięć, rys w zbiornikach,
 • uszczelnienia przejść szczelnych, przepustów, itp.
 • uszczelnienia oraz sklejające iniekcje powierzchni kontaktowych pomiędzy taśmami uszczelniającymi,
  a betonem,
 • iniekcje kurtynowe – zewnętrzne uszczelnienie w budownictwie podziemnym, na styku z gruntem,
 • iniekcje niskociśnieniowe do elastycznego wypełniania sklejającego rys i mikropęknięć w suchym lub mokrym betonie,
 • wypełnienia porowatego betonu o słabym zagęszczeniu – iniekcja strukturalna,
 • wypełnienia pustek i kawern w konstrukcjach budowlanych lub na ich styku z gruntem,
 • wypełnienia objętościowe pomiędzy np. starą a nową wykładziną rur, ślimakami elektrowni wodnych, itp.

Czym jest iniekcja?

Iniekcja jest to proces zdalnego wprowadzania pompowalnego medium (iniektu) w zadane środowisko, w celu jego uszczelnienia  lub wzmocnienia, wykorzystując parametry iniektu po jego stężeniu/związaniu. Wyróżniamy iniekcję nisko, średnio i wysokociśnieniową. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiednio dobranego iniektu poprzez wcześniej wykonane otwory iniekcyjne. Iniekcja jest technologią bezinwazyjną, która pozwala na eliminację przyczyn i skutków problemu bez konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia trudnych i uciążliwych robót ziemnych czy konieczności wyłączania naprawianych obiektów z eksploatacji.

Wyróżniamy następujące rodzaje iniekcji stosowanych w budownictwie:

 • grawitacyjna: puste przestrzenie, kawerny, impregnacja porowatych konstrukcji budowlanych;
 • ciśnieniowa uszczelniająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze;
 • ciśnieniowa wzmacniająca/scalająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze;
 • strukturalna: iniekcje strukturalne/ uszczelnienia/wzmocnienia konstrukcji;
 • kurtynowa: bezwykopowe odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych;

Karta techniczna usługi

MIEJSCE REALIZACJI wszystkie gałęzie budownictwa, w szczególności podziemne części budowli narażone na napór wód gruntowych i opadowych
CZAS REALIZACJI dostosowany do harmonogramu i oczekiwań inwestora, zależny od złożoności prac i oczekiwań inwestora
UŻYTY MATERIAŁ iniekty mineralne, iniekty syntetyczne, iniekty jedno i  wielokomponentowe, iniekty elastyczne, iniekty sztywne, iniekty o długim czasie wiązania, iniekty szybkosprawne, iniekty o wysokiej gęstości, iniekty niskolepkie
TECHNOLOGIA iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja niskociśnieniowa, iniekcja ciśnieniowa, iniekcja grawitacyjna, iniekcja uszczelniająca, iniekcja wzmacniająca, iniekcja sklejająca, iniekcja kurtynowa, iniekcja strukturalna, iniekcja w rysę, iniekcja fundamentów, wytworzenie przepony poziomej ścian, iniekcja wypełniająca pustki, uszczelnienia dylatacji budowlanych
KORZYŚCI naprawa, ochrona i uszczelnianie konstrukcji budowlanych bez konieczności pełnego dostępu do konstrukcji oraz bez konieczności jej rozkuwania czy demontażu/rozbiórki, bardzo dobra penetracja podłoża, bardzo wysoka odporność na ściskanie i zginanie wykonanych połączeń, znaczne przyspieszenie postępu prac, redukcja kosztów naprawy, zmniejszenie uciążliwości prowadzonych napraw/remontów, wieloletnia gwarancja skuteczności, próby skuteczności, ekspertyzy stanów budowli przed projektem wykonawczym

ZOBACZ NASZE REALIZACJESKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI