POWRÓT

AKTUALNOŚCI

VIII Konferencji Naukowo – Techniczna w Jeleniej Górze  

2016-10-20

W dniach 13-14.10.2016 uczestniczyliśmy w VIII Konferencji Naukowo-Technicznej, w Jeleniej Górze dotyczącej “Problemów budowy i naprawy podtorza kolejowego”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Oddział we Wrocławiu i Politechnikę Wrocławską, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedrę Mostów i Kolei, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Oraz ze wsparciem firm: Trakcja PRKiI i BTW- Bahntechnik Wrocław oraz: Budimex, Strunbet, MC-Bauchemie, GRAW, ViaCon i COVER. Patronat medialny objął “Przegląd Komunikacyjny”.

W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników z Wyższych Uczelni, PKP PLK S.A., biur projektów i firm współpracujących z PKP PLK S.A. Wygłoszonych zostało 12 referatów i 4 prezentacje firm w pięciu sesjach obrad. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w miesięczniku „Przegląd Komunikacyjny” nr 10/2016 i 11/2016. Z wygłoszonych referatów i przeprowadzonych dyskusji wyciągnięto szereg ogólnych i szczegółowych wniosków przyjętych i zaakceptowanych w przez uczestników Konferencji na zakończenie obrad.

Najważniejsze wnioski:

– przeznaczenie zwiększonych funduszy na utrzymanie dróg kolejowych pozwoliłoby na poczynienie znacznych oszczędności inwestycyjnych w sytuacjach, gdy braki w utrzymaniu, szczególnie podtorza, skutkują rozległymi uszkodzeniami i koniecznością ograniczania prędkości pociągów

– realizacja monitoringu budowli kolejowej może zostać znacząco zautomatyzowana

– zalecana wieloetapowa realizacja rozpoznania geotechnicznego podtorza jest wskazana lecz rzadko realizowana

– przekierowanie AHM800 R-PL do zadań operacyjnych pozwala na sukcesywne przywrócenie pełnych własności eksploatacyjnych nawierzchni z podkładami betonowymi

– dobór parametrów geowłóknin powinien być uzależniony od ich przeznaczenia i funkcji jakie mają spełniać, gdyż w zależności od rodzaju zastosowanych włókien i procesu wytwarzania geowłókniny charakteryzują się odmiennymi właściwościami

– wskaźnik odkształcenia podtorza nie pozwala na dokładną ocenę wskaźnika zagęszczenia gruntów i materiałów rzeczywistego podtorza kolejowego

– w przypadku spoczywania toru kolejowego na lokalnych nierównościach podłoża obserwujemy zmianę warunków podparcia toru

– wyniki analiz numerycznych współdziałania komunikacyjnych budowli ziemnych z podłożem górniczym wskazują na istotne zasady profilaktyki budowlanej

– Tor Doświadczalny jest jedynym układem torowym w Polsce, który od 20 lat zaspokaja potrzeby badawcze w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Pozwala na znaczne skrócenie czasu badań co powoduje szybszą ocenę wyrobów a co za tym idzie szybsze wdrożenie ich do eksploatacji. Koszt takich badań niestety jest bardzo wysoki.

– w najbliższych latach polskie miasta będą prowadzić intensywne remonty i przebudowy infrastruktury transportu kolejowego i tramwajowego.

Podnoszona od wielu lat potrzeba opracowania nowych wytycznych projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych powinna w znacznie szerszym zakresie uwzględniać zagadnienia podtorza, niż to jest w dotychczasowych wytycznych.

dsc_0066 dsc_0067v2